Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Hiányzások

A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

-     A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen hat nap hiányzását előre, írásban bejelentve igazolhatja. Ez alól mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat.

-     A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.

-     A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon belül igazolja mulasztását:

-     A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

-     Az osztályfőnök minden hónap végén összesíti és lezárja az igazolásokat. A határidőn túl beadott igazolást figyelmen kívül kell hagyni.

-     Hetedik és nyolcadik évfolyamon maximum évente 2 alkalommal pályaválasztási célú rendezvényen való részvétel, iskola érdekű távollétnek, azaz igazolt mulasztásnak számít.

A részletesebb tájékoztatást az iskola házirendje tartalmazza

 

250 óra feletti hiányzás esetén:

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezései az alábbiak:

51. § (7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

 az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

A nevelőtestület a osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 

Az iskola jelzési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén


igazolatlan mulasztás száma

tanköteles tanuló esetében

törvényi háttér

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet V. fejezet

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE

19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

első hiányzás

(akár egy óra után)

Törvényes képviselő, szülő értesítése.

51. § (3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják a hazirendbe rögzítettek szerint, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

második alkalom

(akár a második óra után)

Lakóhely szerinti területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat/ Központ közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

51. § (3) Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

10 óra

Lakóhely szerinti területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat/ Központ

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a Területi/ Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot is.

51. § (4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

30 óra

ismételten összegyűlt 30 óra után újból jelzés küldése

(a hiányzások göngyölt feltüntetése a jelző lapon)

Lakóhely szerinti illetékes Gyermekjóléti Szolgálat/ Központ, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a Területi/ Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot is.

51. § (5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. (6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a) a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján tanköteles tanuló esetén harminc óra.

50 óra

Gyámhivatal

51. § (5), (6) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK

LETÖLTÉS
105 Kb
Igazolatlan mulasztás
Az iskola jelzési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén